Contractvoorwaarden van de dienst Rentalia tot 13 maart 2023

1. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger (voortaan de “Eigenaar”) van een vakantieaccommodatie (voortaan, de ”Accommodatie”), en RENT ALIA HOLIDAYS, SL (“Rentalia”) met als gemeenschappelijk doel (1) de promotie van de Accommodatie via de website of de App in voorkomend geval, eigendom van Rentalia, te verkrijgen en (2) de tevredenheid van de reizigers (voortaan de “Reiziger”), dwz, de aangeboden Accommodatie beter te doen kennen en te adverteren en het hoogste dienstniveau aan de Reizigers bieden. Ten dienste van de Reizigers komen de Eigenaar en Rentalia overeen om het beste promotiekanaal van de aangeboden Accommodatie uit te bouwen.


2. HET CONTRACT

Het Contract tussen de Eigenaar en Rentalia bestaat uit volgende documenten, die in hun geheel zullen worden beschouwd als “het Contract”:

2.1. Deze Dienstcontractvoorwaarden

2.2. Het Concreet Promotieplan dat de Eigenaar afsluit voor de Accommodatie

2.3. De Wettelijke Bepalingen

2.4. Andere voorwaarden die in de formulieren staan en die moeten ingevuld worden om deze dienst af te sluiten

2.5. Deze Dienstcontractvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten die gratis worden aangeboden door Rentalia aan de Eigenaar en/of de Reiziger op het Portaal zoals, op opsommende maar niet beperkende wijze, toeristische informatie of van stranden, forums, waarop hoe dan ook de Wettelijke Bepalingen van toepassing zijn.


3. AANVAARDING VAN DE CONTRACTVOORWAARDEN

3.1. De Eigenaar zal, door deze Dienstcontractvoorwaarden te aanvaarden, toegang krijgen tot de publicatie- en promotieplannen die door Rentalia aangeboden worden om de Accommodatie te promoten, en aanvaardt uitdrukkelijk de voorwaarden voorzien in de Wettelijke Bepalingen, die hij zorgvuldig moet lezen vooraleer verder te gaan, net zoals alle formulieren die hij moet invullen om deze dienst af te sluiten.

3.2. Zodra het contractafsluitproces beëindigd is, zal de Eigenaar op het e-mailadres aangegeven op het formulier, een mededeling van bevestiging van de contractafsluiting ontvangen. Op eender welk moment heeft de Eigenaar via de eigenaarszone toegang tot zijn advertenties.


4. PROMOTIEPLANNEN

4.1. De promotieplannen van Rentalia zijn gedetailleerd op: nl.rentalia.com/owner/prices.php.

4.2. De promotieplannen zijn uitsluitend gericht naar Accommodaties van “vakantie” aard die de Eigenaars of hun wettelijke vertegenwoordigers besluiten via de website, App of een ander medium dat in de toekomst eigendom van Rentalia zal zijn, ter beschikking te stellen van derden.

4.3. De prijzen van de plannen zijn aangegeven op de url waarop ook de op elk moment toe te passen belastingen vermeld staan.

4.4. De Eigenaar moet de betaling regelen via de middelen die door Rentalia ter beschikking worden gesteld.

4.5. Rentalia zal in geen enkel geval toegang hebben tot de bankgegevens die gekoppeld zijn aan de betaalmiddelen en kent noch registreert deze gegevens niet tijdens de transactie met uitzondering van die waarvan de betaling via bankdomiciliëring gebeurt.

4.6. Het herroepingsrecht dat voorzien wordt in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november is niet van toepassing, hierdoor wordt de herschikte tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van de Consumenten en Gebruikers goedgekeurd, van toepassing zijnde de uitzondering die voorzien wordt in het artikel 103 letter m) aangezien de hier afgesloten dienst van digitale aard is en de publicatie, dwz de uitvoering ervan, werd aangevat met voorafgaande toestemming van de Eigenaar.


5. BETALINGSPLAN PER RESERVATIE

5.1. Als alternatief voor de promotieplannendie worden beschreven in paragraaf 4, kan de Eigenaar kiezen voor het Betalingsplan per reservatie, zoals wordt beschreven op http://es.rentalia.com/owner/prices.php.

5.2. Om te kunnen adverteren met behulp van het Betalingsplan per reservatie, moet je het reservatiesysteem, dat wordt verschaft door onze partner AvaiBook, S.L. (hierna AvaiBook genoemd), activeren in de advertentie van de accommodatie. Daartoe moet de Eigenaar de gebruiksvoorwaarden van AvaiBook accepteren, die worden weergegeven voordat het reservatiesysteem wordt geactiveerd.

5.3. Commissie. In het Betalingsplan per reservatie is de publicatie van de accommodatie altijd gratis en de Eigenaar betaalt alleen een commissie aan Rentalia als een reservatie van een accommodatie wordt bevestigd. De vastgestelde commissie wordt beschreven op http://es.rentalia.com/owner/prices.php

5.4. Naast de commissie die in paragraaf 5.3. wordt vermeld, heeft het bovengenoemde Betalingsplan per reservatie de volgende kostprijs:5.4.1. % 1,00 (btw niet inbegrepen) vaste administratiekosten voor elke bevestigde reservering (kost die wordt toegepast door AvaiBook).5.4.2. Omwille van de bankkosten moet de reiziger een commissie van 2% (op het voorschot of enig ander bedrag dat via de website wordt betaald) betalen op het moment van reservering (2% extra voor internationale kaarten, niet voor SEPA, AMEX en B2B), btw niet inbegrepen.

5.5. Annuleringsbeleid. De eigenaar is verantwoordelijk om het gewenste annuleringsbeleid voor elke accommodatie op te stellen en om te voldoen aan het annuleringsbeleid voor elk van de reserveringen die via Rentalia zijn ontvangen. In het geval van annulering worden de volgende gevallen gegeven:5.5.1. Annulering door de reiziger binnen de toegestane periode volgens de annuleringsvoorwaarden die zijn opgesteld door de eigenaar. AvaiBook is verantwoordelijk om de reiziger het betaalde voorschot terug te betalen, waarvan de administratie- en bankkosten worden afgetrokken (1% aan op het totale bedrag van de reservering + 2% van het voorschot of enig ander bedrag dat via de gateway wordt aangerekend, 2% extra voor internationale kaarten, niet voor SEPA, AMEX en B2B, btw niet inbegrepen), evenals de commissie die door Rentalia wordt aangerekend, afhankelijk van het land waar de accommodatie zich bevindt: https://nl.rentalia.com/owner/prices.php.5.5.2. Annulering door de reiziger buiten de toegestane periode volgens de annuleringsvoorwaarden die zijn opgesteld door de eigenaar. De reiziger verbindt zich ertoe het volledige bedrag te betalen op het moment van de reservering. Dit bedrag (waarvan de administratie- en bankkosten die door AvaiBook worden toegepast en de commissie die door Rentalia wordt aangerekend, 2% extra voor internationale kaarten, niet voor SEPA, AMEX en B2B, btw niet inbegrepen) wordt betaald aan de eigenaar volgens de opgestelde voorwaarden.5.5.3. Annulering door de eigenaar wanneer de reservering is bevestigd. De eigenaar verbindt zich ertoe de administratie- en bankkosten die door AvaiBook worden toepast (1% aan op het totale bedrag van de reservering + 2% op het voorschot of enig ander bedrag dat via de gateway wordt aangerekend, btw niet inbegrepen) te betalen, evenals de commissie die door Rentalia wordt aangerekend, afhankelijk van het land waar de accommodatie zich bevindt: https://nl.rentalia.com/owner/prices.php.

5.6. Antifraudegarantie. De accommodaties worden geactiveerd met antifraudegarantie. Deze garantie bevat voor de reiziger een betrouwbaarheids- en beveiligingsmechanisme om fraude tegen te gaan. Dit bestaat uit het bedrag dat als voorschot wordt betaald via een Online reservatie die door AvaiBook wordt beheerd. Het bedrag blijft gedurende een maximale termijn van 48 uren na het begin van het verblijf van de reiziger geblokkeerd op de rekening van de Eigenaar in AvaiBook. Als de antifraudegarantie actief is en in het geval de Reiziger zijn verblijf aanvangt en de accommodatie niet bestaat of frauduleus is en dit binnen een termijn van 48 uur vanaf het begin van zijn verblijf meldt, stemt AvaiBook ermee in om het voorschotbedrag (waarvan de commissies van het reservatiesysteem worden afgetrokken) terug te storten aan de reiziger.
Geschillen tussen de Reiziger en de Eigenaar omwille van tekortkomingen in de dienstverlening of enige andere reden dan het niet-bestaan van een accommodatie of het onweerlegbare bewijs van een frauduleuze accommodatie zijn niet in dit begrip opgenomen. De Eigenaar kan beslissen of deze garantie wel of niet wordt behouden wanneer de accommodatie wordt gevalideerd en accepteert voor de goede werking van de dienst dat deze garantie altijd wordt geactiveerd wanneer de accommodatie niet is gevalideerd.

5.7. Eigenaars kunnen op geen enkele manier voorschotten buiten Rentalia en het reservatiesysteem, dat door AvaiBook wordt verschaft, vragen. Anders kan Rentalia alle noodzakelijk geachte maatregelen nemen, met inbegrip van de annulatie van de dienst.


6. PLICHTEN VAN RENTALIA

6.1. Rentalia verbindt zich ertoe om de Eigenaar toegang te verlenen tot de Inhouden van de Accommodatie die door deze laatste zijn ingebracht en om de wijzigingen waarom hij vraagt hierop aan te brengen.

6.2. Rentalia verstrekt de Eigenaar een toegangscode om rechtstreeks de Inhouden van de Accommodatie die door deze laatste zijn ingebracht te kunnen wijzigen. De Eigenaar moet zorgen voor en waken over de geheimhouding van de codes en hij is de enige verantwoordelijke van het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

6.3. Rentalia heeft alle technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen overeenkomstig de stand van de technologie, om de dienst bijna 100% van de tijd beschikbaar te houden. Niettemin, omwille van de onvermijdelijke technische beperkingen, is Rentalia niet aansprakelijk voor een eventuele tijdelijke onderbreking van de dienst. In het onwaarschijnlijke geval van een onderbreking van meer dan een week, zal Rentalia vergoeden met een extra week van de afgesloten promotie.

6.4. Rentalia behoudt zich het recht om, ahv kwaliteitscriteria en interne controle, de selectie van de Accommodaties die toegang krijgen tot het Portaal, uit te voeren.

6.5. Rentalia schrijft een factuur uit voor de diensten verleend aan de Eigenaar indien deze erom vraagt.

6.6. Rentalia verleent de Eigenaar, die dit bij aanvang meedeelt, de mogelijkheid om op de eigen website de html-codes aangeboden door Rentalia toe te voegen, zonder dat deze gewijzigd worden, uitgezonderd bij die met betrekking tot het formaat wat kleur en lettertype betreft. Rentalia behoudt zich het recht om de Eigenaar het gebruik van deze html-codes te weigeren en in het bijzonder deze die ongeoorloofde wijzigingen uitvoert.

6.7. Rentalia heeft een systeem geïmplementeerd van kwaliteitscontrole van de Accommodaties die op haar Portaal staan.

6.8. Rentalia geeft aanbevelingen voor een bevredigende verhuur en waarschuwingen voor behoedzaamheid gericht naar de Reizigers, waarbij de Eigenaar verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

6.9. Rentalia kan nieuwe aanbevelingen doen en nieuwe controlemaatregelen implementeren met als doel een bevredigende verhuur en vrij van onregelmatigheden en fraude tussen Reizigers en Eigenaars te verkrijgen. Enkele van de huidige en toekomstige maatregelen vereisen dat de Eigenaar documenten aanbrengt met betrekking tot de echtheid van de informatie die hij geeft betreffende de eigendom, staat en ligging van de Accommodatie om de betrouwbaarheid van een Accommodatie te verhogen. De Eigenaar is verplicht om deze documenten te bezorgen op verzoek van Rentalia.

6.10. Onder andere maatregelen, elke Accommodatie die minder dan twaalf (12) maanden geadverteerd staat, zal op het Portaal aangeduid staan met de waarschuwing “niet gecontroleerd”. De Eigenaar kan deze waarschuwing van zijn Accommodatie verwijderen door een van de volgende voorwaarden of andere te vervullen die Rentalia in de toekomst kan implementeren:
6.10.1. op verzoek van de Eigenaar kan Rentalia een alfanumerieke code per post sturen naar het adres van de Accommodatie; de Eigenaar moet deze code in zijn Gebruikersrekening ingeven, telefoneren of een mail schrijven naar Rentalia met vermelding van de alfanumerieke code die hij ontvangen heeft in de postbus van de Accommodatie; of6.10.2. de Eigenaar kan een fotoboek bestellen: een door Rentalia gemachtigde fotograaf en aangesteld door de Eigenaar zal naar de Accommodatie gaan en zal foto’s maken voor de op elk moment overeengekomen prijs. In dit laatste geval wordt de tekst “Foto gemaakt door Rentalia” bij de Accommodatie toegevoegd. De afsluiting van deze dienst is onderworpen aan de contractvoorwaarden die door Rentalia worden opgesteld.

6.11. Als deel van het kwaliteitscontrolesysteem van het Portaal staat het Portaal de communicatie tussen Reiziger en Eigenaar toe langs e-mail via de eigen website (rentalia.com). Deze e-mails zijn exclusief bestemd voor het beheer van de vakantieverhuur of de betreffende dienst, waarbij het uitdrukkelijk verboden is deze mails te gebruiken voor persoonlijke activiteiten waar privédoelstelling of geheimhouding bij de communicatie verwacht kan worden. Het gebruik van de e-mail rentalia.com staat Rentalia toe om de Eigenaar en/of de Reiziger te verwittigen in het geval dat een vakantieverhuur of dienst die door dit medium beheerd wordt of afgesloten is, niet voldoet aan de interne kwaliteitscontrolecriteria die in het systeem van het Portaal geïmplementeerd zijn, in dit geval kan Rentalia de Eigenaar en/of Reiziger verwittigen over een potentieel risico op onregelmatigheid of fraude.

6.12. In het geval dat zulke verwittiging zou plaatsvinden of dat de Accommodatie niet voldoet aan een van de interne kwaliteitscontrolecriteria, kan de Accommodatie onmiddellijk van het Portaal gehaald worden, en kan terug ingebracht worden in het geval dat de Eigenaar bewijst dat de door Rentalia vereiste controlecriteria worden nageleefd.

6.13. In ieder geval zal Rentalia niet tussenkomen en zal niet verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van diensten tussen Eigenaar en/of Reiziger en is niet aansprakelijk voor de beslissingen genomen op basis van de informatie die door het Portaal wordt aangebracht.


7. PLICHTEN VAN DE EIGENAAR

7.1. De Eigenaar moet de prijs betalen die door Rentalia bepaald wordt voor de dienstverlening.

7.2. De Eigenaar toont aan dat hij over een wettige titel beschikt om te beschikken over het gebouw of in voorkomend geval, toestemming en alle vergunningen en administratieve machtigingen die in voorkomend geval nodig zouden zijn voor de wettige uitvoering van de activiteit.

7.3. De Eigenaar moet juiste, actuele en exacte informatie meedelen over de kenmerken van de Accommodatie die hij op het Portaal aanbiedt. De Eigenaar is verantwoordelijk voor de informatie en Inhouden die door hemzelf gepubliceerd worden en hij verbindt zich ertoe om deze gegevens op elk moment te updaten.

7.4. De Eigenaar geeft Rentalia de toestemming om de door hemzelf gepubliceerde informatie en Inhouden te organiseren, met als doel het gebruik van het Portaal en de over de Accommodatie geadverteerde informatie te versoepelen.

7.5. Om de beste dienst aan de Reiziger te bieden, verbindt de Eigenaar zich ertoe om de informatie van de Accommodatie te updaten en de op het Portaal gepubliceerde informatie per telefoon, mail of eender welk ander medium, te detailleren en uit te breiden.


8. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

8.1. Rentalia is houder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, of heeft de betreffende machtigingen of vergunningen verkregen voor de uitbuiting ervan, van de domeinnaam, de merken en onderscheidingstekens, de informatie, de gegevensbank en de rest van werken en uitvindingen betreffende de website, app, in voorkomend geval en de hiermee geassocieerde technologie, en van de inhouden.

8.2. De inhouden van deze website, design, toepassingen, tekst, afbeeldingen en broncode inbegrepen (in zijn geheel beschouwd als de “Inhoud”), zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

8.3. Op geen enkele manier kan de Inhoud onder geen enkele vorm gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of overgedragen worden zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Rentalia.

8.4. Rentalia is houder van geregistreerde merken, waarvan de exploitatierechten exclusief toebehoren aan Rentalia.

8.5. De Eigenaar verklaart te beschikken over alle vergunningen en toestemmingen van de afbeeldingen, onderscheidingstekens en inhouden die hij kan toevoegen aan de door Rentalia te publiceren inhouden, waarbij Rentalia ontheft wordt van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

8.6. De Eigenaar geeft toestemming om de foto’s die hij bij zijn advertentie toevoegt openbaar te reproduceren, verdelen en door te spelen voor distributie van de inhoud van de advertenties, en ook om de watermerken van Rentalia toe te voegen met als doel te vermijden dat deze foto’s worden gebruikt of gepubliceerd door niet gemachtigde derden.

8.7. De Eigenaar geeft Rentalia een gebruikstoestemming enkel om de overeengekomen dienst te verlenen ivm de inhouden van de website of App, volgens deze gebruiksvoorwaarden van het contract.

8.8. In de gevallen waarbij Rentalia door de Eigenaar wordt aangenomen om foto’s van de accommodaties te maken, zullen deze eigendom van Rentalia zijn en het zal zo ook op de foto’s aangegeven worden, maar Rentalia zal de adverteerder een gebruikstoestemming verlenen van onbeperkte aard en zonder geografische beperking met als doelstelling toegevoegd en gepubliceerd te worden op de advertenties van de website.


9. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

9.1. Rentalia informeert de Eigenaar over het bestaan van een gegevensbestand van persoonlijke aard die persoonlijke gegevens kan bevatten betreffende zijn persoon, verkregen via het Portaal en/of met statistische doeleinden, voor de herdefiniëring van aangeboden diensten, veiligheid ivm de kwaliteitscontrole en onderhoud en beheer van de zaken- en juridische relatie met Rentalia, evenals, in voorkomend geval, voor het versturen van Newsletters (gratis abonnementen) en/of commerciële of promotiecommunicatie.

9.2. De Eigenaar aanvaardt uitdrukkelijk de toevoeging van de gegevens die tijdens het surfen op het Portaal werden verzameld, of verstrekt door het invullen van een of ander formulier, alsook de gegevens die afgeleid zijn van de commerciële relatie die hij heeft met Rentalia, in het geautomatiseerde gegevensbestand van persoonlijke aard waarnaar voorheen werd verwezen. Tijdens het proces van gegevensverzameling, en op elke plaats van het Portaal waar deze gegevens worden gevraagd, zal de Eigenaar geïnformeerd worden, ofwel via een hyperlink, ofwel via de toevoeging van de geschikte vermeldingen op het formulier zelf, over de al dan niet verplichte aard van zulke gegevensverzameling voor de dienstverlening vanwege Rentalia.

9.3. Eveneens gaat de Eigenaar akkoord door dit Contract te aanvaarden dat zijn gegevens gebruikt worden om commerciële en informatieve communicatie te ontvangen (via eender welk medium, ook e-mail, SMS, enz.) betreffende de dienst verstrekt door Rentalia.

9.4. Eveneens geeft de Eigenaar zijn uitdrukkelijke toestemming opdat Rentalia hem commerciële communicatie stuurt ivm de websites die eigendom zijn van Idealista S.A.U. betreffende de immobiliënsector en financiële sector. Indien de Eigenaar de genoemde commerciële communicatie niet wenst te ontvangen, moet hij dit melden op volgend mailadres: [email protected]

9.5. Rentalia kan een extra promotie uitvoeren van de Accommodatie die door de Eigenaar aangeboden wordt, op andere media verschillend van het Portaal (bijvoorbeeld andere websites, digitale of fysieke publicaties, zoekmachines op Internet, etc. gericht naar potentiële reizigers). De Eigenaar geeft Rentalia de toestemming de verstrekte Inhouden te gebruiken om ze door te geven aan derden met als doelstelling de Accommodatie te promoten. In die gevallen, als het nodig zou zijn, zal de geïnteresseerde op voorhand geïnformeerd worden en zal zijn toestemming gevraagd worden voor het eventuele doorgeven van zijn persoonsgegevens.

9.6. De Eigenaar kan, betreffende de gegevens verzameld onder de in voorgaande paragraaf voorziene vorm, de rechten uitoefenen die erkend zijn in de regelgeving van persoonlijke gegevensbescherming, en in het bijzonder de rechten voor toegang, rechtzetting of annulering van gegevens en verzet, mits het relevant is. Klik hier om het Formulier te downloaden. De geschreven en getekende aanvraag kan via de post gestuurd worden naar volgend adres: Plaza de las Cortes 2, 5ª – 28014 Madrid, Spanje, met een fotokopie van de identiteitskaart van de Eigenaar.

9.7. Rentalia informeert de gebruiker dat persoonsgegevens die via de website zijn verkregen, aan de belastingdiensten kan doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke belastingregels op elk moment en in elk land.

9.8. Rentalia heeft de technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd overeenkomstig de veiligheidsniveaus die vereist worden door de Verordening van Veiligheidsmaatregelen goedgekeurd door het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, waarbij de Verordening van de Ontwikkeling van de Organische Wet 15/1999 van 13 december goedgekeurd wordt, van persoonlijke gegevensbescherming. Niettegenstaande het vorige is het niet mogelijk de technische veiligheid te garanderen op een medium als Internet omwille van het feit dat deze niet ongenaakbaar is en er lekken kunnen bestaan door onregelmatige handelingen van derden.


10. FEEDBACK, MENINGEN, FOTO’S, VIDEO’S EN STEMMEN VAN DE REIZIGERS

10.1. Rentalia en de Eigenaar hebben de gemeenschappelijke doelstelling om de Accommodatie die de Eigenaar aanbiedt, te promoten.

10.2. De meningen, foto’s, video’s en andere Inhouden die door de Reizigers werden ingegeven, zijn een sleutelelement voor het succes van het Portaal en opdat de Eigenaar reserveringen of contacten met Reizigers via Rentalia ontvangt.

10.3. Bij het evalueren van de Inhouden of meningen van de Reizigers moet Rentalia de vrijheid van meningsuiting respecteren.

10.4. Daarom gaan de Eigenaar en Rentalia akkoord om de vrije loop te laten aan de zowel negatieve als positieve bijdragen van de Reizigers, betreffende de Accommodatie. Rentalia verandert niets aan de Inhouden die door de Gebruikers werden aangebracht die rechtstreeks worden toegevoegd en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van deze laatsten, hoewel Rentalia Inhouden kan verwijderen die op duidelijke en uitdrukkelijke wijze niet voldoen aan de vastgestelde voorwaarden die voorzien zijn in de Wettelijke Bepalingen.

10.5. Rentalia is niet verantwoordelijk voor de commentaren of meningen van de Reizigers of de mogelijke schade die door deze wordt berokkend. De Reizigers die meningen achterlaten of Inhouden toevoegen moeten zich kenbaar maken en zijn geregistreerd in de bestanden van Rentalia. Niettegenstaande, overeenkomstig de regelgeving van persoonlijke gegevensbescherming, is Rentalia niet gemachtigd om persoonlijke gegevens van de Reizigers te verstrekken zonder hun toestemming of verzoek aan de bevoegde juridische of administratieve macht.

10.6. De Eigenaar kan eender welke mening van een Reiziger beantwoorden, op voorwaarde dat hij zich identificeert met de naam van de Eigenaar en dezelfde voorwaarden respecteert die worden geëist van de commentaren van de Reizigers.


11. DUUR VAN HET CONTRACT

11.1. De Eigenaar kan de concrete Promoties afsluiten die verschijnen in de rubriek es.rentalia.com/owner/prices.php. De betalende promoties die de Eigenaar kan afsluiten hebben de duur die vermeld staat in deze rubriek vanaf de afsluiting ervan en nadat Rentalia de aanvraag heeft goedgekeurd, de datum hiervan wordt vermeld in de mail en op de factuur die Rentalia naar de Eigenaar zal sturen.

11.2. De gratis promoties kunnen op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging door Rentalia verwijderd of gewijzigd worden. Eveneens kan de Eigenaar op eender welk moment zijn uitsluiting van zulke promoties aanvragen.

11.3. Ongeacht de duur van de gecontracteerde promotie voor de Accommodatie wordt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een van beide partijen voorafgaand laat weten dat hij hiervan afziet.

11.4. Rentalia behoudt zich het recht om de prijs of andere voorwaarden van eender welke promotie zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. In dit geval zal de automatische verlenging niet van toepassing zijn, en moet Rentalia verzoeken om de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de Eigenaar. De nieuwe voorwaarden hebben enkel effect vanaf de beëindiging van de door de Eigenaar overeengekomen periode.

11.5. De Eigenaar kan zijn accommodatie op Rentalia te allen tijde intrekken. Als de accommodatie over Online reservatie beschikte, zal AvaiBook de reservaties die zijn uitgevoerd voordat de accommodatie op Rentalia werd verwijderd, blijven verwerken.


12. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

12.1. Het contract zal voortijdig beëindigd worden indien een van de partijen op ernstige wijze een van de in het Contract voorziene verplichtingen niet naleeft, waarbij onder andere volgende als ernstige schending beschouwd worden:
12.1.1. Dat de Eigenaar een kennelijk onjuiste informatie op het Portaal uiteenzet of dat hij de waarheid geweld aandoet ivm kenmerken, ligging of eigendom van de Accommodatie;12.1.2. Dat, in geval Rentalia op eender welk moment van de duur van dit Contract hierom vraagt, de Eigenaar de documenten aangaande de juistheid van de informatie die hij geeft over het eigendom en de staat van de Accommodatie, niet geeft;12.1.3. Dat de Eigenaar weigert bijdragen, meningen of Inhouden van de Reizigers aangaande de Accommodatie de vrije loop te laten;12.1.4. Dat de Eigenaar de met Rentalia afgesloten promoties niet betaalt of meer dan 5 dagen te laat betaalt.

12.2. Indien wegens Overmacht de dienst, voorwerp van dit contract, wordt onderbroken, zal deze verplichting opgeschort worden gedurende de tijd en de mate die gerechtvaardigd zijn. Als Overmacht wordt beschouwd eender welke gebeurtenis of omstandigheid die niet is onderworpen aan de controle van de partijen of eender welke andere mogelijkheid die niet voorzien kan worden, of, indien die voorzien kan worden, onvermijdelijk is volgens de regelingen en rechtspraak van het Artikel 1.105 van het Burgerlijk Wetboek.


13. VARIA

13.1. De verschillende formaliteiten die moeten vervuld worden bij het sluiten van een overeenkomst worden duidelijk uitgelegd in de rubriek: “Een accommodatie inschrijven”.

13.2. Rentalia bewaart de gegevens van het Contract elektronisch. Om fouten vast te stellen en te verbeteren, kan u een e-mail sturen naar Rentalia. Het contract kan opgemaakt worden in het Spaans, en/of Engels, Duits, Frans, Portugees, Italiaans of andere talen, in voorkomend geval is de eerste de enige geldige versie.


14. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WET

14.1. Voor wat voorzien wordt in dit contract, alsook voor de verklaring en oplossing van conflicten die tussen de partijen zouden kunnen ontstaan, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn.

14.2. De partijen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Madrid, tenzij de wet in een ander rechtsgebied waar zij onder vallen dit anders bepaalt.

Tambien pedes leer este artículo en Español English Deutsch Français Português Italiano

Updated on 21 maart, 2023

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support