Juridische kennisgeving. Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden, tot 13 februari 2024

1. Eigendom van de website en apps

1.1. RENT ALIA HOLIDAYS S.L.U. (hierna ‘Rentalia’ genoemd), gevestigd in Madrid, Plaza de las Cortes 2, 5ª – 28014 en met NIF ESB83467613, geregistreerd in het Handelsregister van Madrid, in volume 18.424, boek 0, pagina 200, deel 8, blad M-319796, 1e inschrijving, is de geregistreerde eigenaar van het domein www.rentalia.com en zijn respectieve subdomeinen of mobiele applicaties (hierna ‘website en apps’ genoemd) en stelt deze beschikbaar voor internetgebruikers, om hen te informeren, hen op de hoogte te brengen en hen informatie te verstrekken over accommodaties die bestemd zijn voor tijdelijke of kortetermijnverhuur (hierna ‘de accommodatie(s)’ genoemd), zowel in Spanje als in het buitenland en diverse informatie met betrekking tot toerisme, evenals voor het toestaan van bepaalde diensten met betrekking tot toerisme via de website en apps

1.2. Door de website en apps te gebruiken en erdoor te navigeren, krijgt u de status van gebruiker van de website en apps (hierna de ‘Gebruikers’) toegewezen en dit houdt de acceptatie in van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving. De levering van de website- en apps-service is beperkt tot het moment waarop de gebruiker is verbonden met de website en apps of met een van de diensten die via deze worden verstrekt. Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving aandachtig lezen in elk van de gevallen waarin hij van plan is de website en apps te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

1.3. Sommige diensten van de website en apps die toegankelijk zijn voor gebruikers van Rentalia, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden, voorschriften en instructies die, in voorkomend geval, deze juridische kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de gebruiker moeten worden geaccepteerd voordat de bijbehorende dienst kan worden gestart.

2. Doel van de juridische kennisgeving

2.1. Deze juridische kennisgeving regelt de voorwaarden van, de toegang tot en gebruik van de website en apps, hun inhoud en diensten, of deze nu betaald of gratis zijn en die worden beschikbaar gesteld aan gebruikers; deze voorwaarden omvatten zowel de reizigers als eigenaars van de accommodaties en diensten die deel uitmaken van de website en apps.

2.2. Deze juridische kennisgeving is van toepassing op zowel de promotionele activiteiten en het verstrekken van informatie via de website en apps, als op het aanbieden van de op de website en apps aangeboden diensten, op zodanige wijze dat deze altijd van toepassing zijn op zowel het eenvoudig surfen op de website en apps, als voor het leveren van diensten in het kader van de website en apps, terwijl deze laatste activiteiten onderworpen zijn aan deze juridische kennisgeving en de Dienstvoorwaarden op de website en apps en de specifieke voorwaarden die in hun geval zouden kunnen bestaan.

3. Acceptatie van de juridische kennisgeving

a. Gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en/of het gebruik van de website en apps door de gebruiker houden de volledige en onvoorwaardelijke naleving in van de voorwaarden van de juridische kennisgeving die worden vermeld in de gepubliceerde versie vanaf het moment waarop de gebruiker deze opent. Deze voorwaarden worden als geaccepteerd beschouwd wanneer gebruikers de pagina’s van de website en apps bezoeken en in elk geval wanneer de diensten worden gebruikt die op de website en apps worden aangeboden.

De gebruiker verklaart de wettelijke leeftijd te hebben bereikt en heeft de wettelijke bevoegdheid om de voorwaarden van de hier vermelde juridische kennisgeving na te leven.

b. Algemene gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en apps op een zorgvuldige en juiste manier te gebruiken, met name bij het publiceren van inhoud in de verschillende vormen waarop dit kan worden gedaan en, indien van toepassing, met betrekking tot andere gebruikers op de website en apps. Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe om geen enkele inhoud, met name beoordelingen, video’s of afbeeldingen, toe te voegen of om opmerkingen achter te laten of acties uit te voeren die van de volgende aard kunnen zijn:

  • lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, obsceen, oneerbiedig, beledigend, stilzwijgend of expliciet seksueel, bedreigend, intimiderend, racistisch, seksistisch of onwettelijk, in overtreding met rechten van derden (bijvoorbeeld industriële en intellectuele eigendomsrechten; privacy- of publiciteitsrechten) of niet gerelateerd aan de dienst die door de website en apps wordt geboden of die op enige manier het rechtssysteem schenden;
  • verzenders van ongewenste e-mail, ‘SPAM’, ‘kettingbrieven’ of ongevraagde bulkmails; valse, bedrieglijke of het bevorderen van onwettelijke activiteiten of grof, bedreigend, obsceen, lasterlijk, lasterlijk of duidelijk in strijd zijn met de eer, persoonlijke of familieprivacy van derden; praktische informatie verstrekken over onwettelijke activiteiten;
  • om het even welke commerciële activiteit, reclame of verkoop, zelfs als er geen geldelijke tegenprestatie is; o
  • bevatten persoonsgegevens van derden die niet openbaar mogen worden gemaakt of die niet mogen worden meegedeeld zonder de toestemming van de eigenaar of de houder van de rechten.

Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe een gepaste en respectvolle communicatie met andere gebruikers of klanten van Rentalia te onderhouden en te handelen in overeenstemming met de wet, goede gewoonten en de vereisten van goede trouw.

Op de website en in de apps kan de gebruiker inhoud, met name positieve of negatieve beoordelingen, afbeeldingen of video’s over de accommodaties en hun omgeving, achterlaten en publiceren. De website en apps modereren de inhoud die door gebruikers rechtstreeks worden geplaatst en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de laatstgenoemden niet, hoewel deze die niet aan de criteria van Rentalia voldoen, zonder voorafgaande kennisgeving en uitdrukkelijk overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden kunnen worden ingetrokken.

Rentalia is niet verantwoordelijk voor, noch garandeert het de juistheid en nauwkeurigheid van inhoud die door gebruikers op de website of in de apps wordt geplaatst.

De gebruiker is aansprakelijk jegens Rentalia of een derde voor enige schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van een schending van de bovenstaande verplichtingen.

c. Industrieel of intellectueel eigendom

Het verzamelen van gegevens die Rentalia beschikbaar stelt aan gebruikers (hierna de ‘databases’ genoemd) en alle inhoud van de website en apps, met inbegrip van, maar niet beperkt tot teksten, overeenkomstmodellen, afbeeldingen, video’s , foto’s, merken, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsmateriaal, evenals hun grafisch ontwerp en broncodes (hierna de ‘inhoud’ genoemd) of andere tekenen van industrieel of commercieel gebruik is intellectuele eigendom van Rentalia of derden, zonder dat de gebruiker een van de exploitatierechten over deze wordt verleend die verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van website en de apps.

De gebruiker verklaart eigenaar te zijn van de inhoud die hij/zij publiceert, of verklaart toestemming te hebben van de auteur of de eigenaar, om Rentalia kosteloos voor onbepaalde tijd en zonder tijdsbeperking en voor een wereldwijde reikwijdte, de rechten van reproductie, verspreiding en openbare communicatie te verlenen via webpagina’s, informatieve digitale tijdschriften en andere analoge publicaties, en de gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht door Rentalia van de genoemde inhoud aan websites van derden en andere digitale of fysieke middelen waarmee Rentalia een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.

De reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie van om het even welk element dat eigendom is van Rentalia, is uitdrukkelijk verboden, tenzij dit door Rentalia uitdrukkelijk is toegestaan.

Het niet-bevoegd gebruik van de databases, de inhoud of enig ander element dat deel uitmaakt van het intellectuele of industriële eigendom van Rentalia, zal leiden tot strafrechtelijke en/of burgerlijke verantwoordelijkheden of verantwoordelijkheden van andere aard die wettelijk zijn vastgesteld.

Rentalia is in geen enkel geval aansprakelijk voor inbreuken door de gebruiker die de rechten van derden schaden en de gebruiker zal Rentalia vrijwaren van elke claim.

Als Rentalia door de adverteerder is ingehuurd om foto’s van het onroerend goed te maken, is Rentalia de eigenaar van deze, hetgeen op de foto’s wordt vermeld, hoewel Rentalia de adverteerder een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en zonder geografische beperking verleent.

d. Databases en inhoud

De gebruiker stemt ermee in de databases en inhoud op de website en apps te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving en deze juridische kennisgeving.

De gebruiker moet zich overeenkomstig de geldende wetgeving onthouden van:

  • het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen, openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van inhoud, behalve als dit door de wet is toegestaan of uitdrukkelijk is goedgekeurd door Rentalia of door de persoon die eigenaar is van de exploitatierechten.
  • het reproduceren of kopiëren voor persoonlijk gebruik dat kan worden beschouwd als software of database in overeenstemming met de huidige wetgeving betreffende intellectuele eigendom, evenals hun openbare communicatie of als deze beschikbaar worden gesteld aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs de reproductie door de gebruiker of een derde partij omvatten.
  • Het extraheren en/of hergebruiken van alle of een substantieel deel van de inhoud van de website en apps, evenals de databases die Rentalia beschikbaar stelt aan de gebruikers.

e. Hyperlinks

Rentalia is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de werking van de inhoud en/of gegevensbeschermingsbeleid of andere voorwaarden die zijn vastgesteld op andere websites waartoe in sommige gevallen toegang kan worden verkregen omdat er een link (links) op deze website en in de apps zijn opgenomen. Rentalia is ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, diensten of producten die op de websites of in de apps worden aangeboden, tenzij deze andere websites eigendom zijn van Rentalia. De hyperlinks op de websites en in de apps kunnen leiden naar websites van derden. Rentalia neemt ze op om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken, maar is geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen verschijnen en die uitsluitend informatief zijn en in geen geval een relatie tussen de voornoemde derde en Rentalia inhouden.

4. Verkoopsvoorwaarden

4.1 De gebruiker publiceert de advertentie op Rentalia volgens de daarin voorziene procedure. De gebruiker moet hiertoe het verstrekte formulier invullen en de afbeeldingen van het onroerend goed verstrekken tot het informatieproces die de door advertentie wordt vereist, is voltooid.

4.2. De gebruiker verklaart dat alle gegevens in de advertentie waar zijn, waardoor Rentalia wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, die, onverminderd het voorgaande en naar eigen goeddunken, net zo veel controle- en zorgvuldigheidstaken kunnen uitvoeren om waarheidsgetrouwe en betrouwbare informatie aan de gebruikers van de website en apps te leveren. De gebruiker verklaart voor deze doeleinden dat hij voldoende bevoegdheid heeft en, indien van toepassing, toestemming heeft om het onroerend goed in de advertentie op te nemen.

4.3. De prijzen, de beschrijving, de locatie en andere informatie die in de inhoud van de advertentie wordt weergegeven, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die deze ook moet bijwerken met de frequentie die nodig is om de informatie waarheidsgetrouw te houden, zodat Rentalia geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot de onjuistheid van dit soort informatie.

4.4. Wanneer het publicatieproces is voltooid, ontvangt de gebruiker op het e-mailadres dat op het formulier is vermeld, een bericht waarin de advertentie wordt bevestigd, waarbij de gebruiker via het gebruikersgedeelte te allen tijde toegang heeft tot zijn advertenties.

4.5. Voor informatie over de aangevraagde dienst kan de gebruiker contact opnemen met Rentalia door een e-mail te sturen naar [email protected].

4.6. De prijzen van de plannen worden aangegeven in de vermelde URL, waar de toepasselijke belastingen te allen tijde worden vermeld. De gebruiker moet de betaling uitvoeren op de manier die Rentalia op de website en in de apps heeft vermeld.

4.7. Rentalia heeft geen toegang tot de bankgegevens die gekoppeld zijn aan de betaalwijze en kent of registreert deze gegevens niet tijdens de betalingstransactie, behalve als de betaling via automatische incasso wordt gedaan. Rentalia of zijn betalingsdiensten passen, indien van toepassing, alle technische en organisatorische maatregelen toe die nodig zijn om de veiligheid van de betaling te garanderen.

4.8. Het herroepingsrecht in het koninklijk besluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Spaanse Algemene Wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers goedkeurt, is niet van toepassing en de uitzondering die wordt vermeld in artikel 103, letter m) is van toepassing, aangezien advertenties die op de website en in de apps zijn gepubliceerd, een digitale inhoud hebben en digitaal zijn gepubliceerd, dat wil zeggen dat de uitvoering ervan is begonnen met de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

5. Verantwoordelijkheden van Rentalia

5.1. Rentalia is geen tussenpersoon van diensten. Deze biedt uitsluitend de informatiedienst die op de website en in de apps wordt weergegeven. De gebruikers/reizigers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de gebruikers/eigenaren van de accommodaties via een van de hulpmiddelen die worden aangeboden op de website en in de apps. Rentalia maakt geen deel uit van een dergelijke contractering of betaling van het eigendom en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, prijs, inhoud of beschikbaarheid van de diensten die u wenst te huren of die zijn gecontracteerd.

5.2. Rentalia is alleen aansprakelijk voor schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van het gebruik van de website en apps wanneer deze schade voortvloeit uit een kwaadwillige handeling van dit bedrijf.

5.3. Rentalia is niet verantwoordelijk voor de administratieve toestemmingen van de accommodatie. In het geval deze noodzakelijk zijn, zijn deze de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers/eigenaren.

5.4. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de website en de apps, evenals de levering van de daarin aangeboden diensten, plaatsvindt op eigen risico en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

5.5. Rentalia beperkt zich tot de publicatie van de advertentie van de accommodatie die door de gebruiker is opgenomen met de informatie die door de bovengenoemde gebruiker is verstrekt. Niettegenstaande het voorgaande moet u zorgvuldigheid aan de dag leggen om te zorgen voor een goede dienstverlening, waaronder fraudebestrijdingsmaatregelen, het valideren van foto’s van eigendommen en het publiceren van opmerkingen van de gebruikers over hun verblijf in de accommodatie die op Rentalia is gepubliceerd.

a. Gegevens

Rentalia is niet verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, toereikendheid, geschiktheid, volledigheid en tijdigheid van gegevens die wordt verstrekt op de website en in de apps.

Rentalia is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de gegevens op de website en in de apps of voor schade veroorzaakt aan de gebruiker of derden als gevolg van acties die uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens die op de website of in de apps wordt verkregen.

b. Modellen en aanbevelingen

Op de website en in de apps van Rentalia vindt u modellen van overeenkomsten en/of andere wettelijke documenten, advies om een bevredigende verhuur te verkrijgen en fraude te voorkomen, informatie over verschillende toeristenreglementen en/of andere aanbevelingen van verschillende aard. Rentalia biedt deze informatie alleen voor informatieve doeleinden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het bijwerken van dergelijke informatie of het gebruik dat gebruikers ervan maken, evenals voor de nadelige gevolgen van de relatie.

Gebruikers kunnen onder andere contact met elkaar opnemen (contact met de reiziger – eigenaar van de accommodatie) via de website en apps, waarbij de communicatie plaatsvindt per e-mail via hun eigen domein (rentalia.com). Deze e-mails worden exclusief toegewezen aan het beheer van de vakantieverhuur of de dienst in kwestie, en verbieden uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke e-mails voor niet-toegestane persoonlijke activiteiten waarbij er enige verwachting van privacy of geheimhouding in de communicaties aanwezig kan zijn. Door het e-maildomein Rentalia.com te gebruiken, kan Rentalia de gebruiker waarschuwen in het geval een vakantiewoning of dienst die op deze manier wordt beheerd of gecontracteerd niet voldoet aan de kwaliteitscriteria en interne controlecriteria die zijn geïmplementeerd op de website en in de app, in welk geval Rentalia de gebruiker waarschuwt voor een mogelijk risico op onregelmatigheden of fraude. Rentalia komt in elk geval niet tussen in of is niet verantwoordelijk voor de contractering van diensten tussen gebruikers en is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op de website of in de apps.

c. Kwaliteit van de dienstverlening

De toegang tot de website en apps houdt niet in dat Rentalia verplicht is om de aanwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren. Het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte programma’s te gebruiken voor de detectie en verwijdering van schadelijke computerprogramma’s.

Rentalia is niet aansprakelijk voor schade die wordt aangericht in de computerapparatuur van gebruikers of derden tijdens de levering van de diensten via de website en apps.

d. Beschikbaarheid van de dienstverlening

De toegang tot de website en apps vereist diensten en benodigdheden van derden, waaronder de overdracht via telecommunicatienetwerken, waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet de verantwoordelijkheid is van Rentalia. Daarom kunnen de diensten die via de website en de apps worden aangeboden, onderbroken, geannuleerd of ontoegankelijk zijn, voorafgaand aan of gelijktijdig met de levering van de diensten via de website en apps.

Rentalia is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van welke aard dan ook die de gebruiker veroorzaakt en die resulteren in storingen of verbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst via de website en apps veroorzaken tijdens de levering van deze of ervoor.

e. Websites die zijn gelinkt aan de website en de apps

De toegangsdienst tot de website en apps omvat technische koppelingsapparaten, mappen en zelfs zoekmachines waarmee de gebruiker toegang krijgt tot andere internetpagina’s en websites die van belang kunnen zijn (hierna ‘gelinkte websites’), zoals het verhuur van voertuigen of het afsluiten van een reisverzekering.

Rentalia aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verbinding of de inhoud van de gelinkte sites van derden waarnaar wordt verwezen op de website en in de apps en is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de onrechtmatigheid, de kwaliteit, de desactualisatie, de onbeschikbaarheid, fouten en de onbruikbaarheid van de inhoud en/of diensten van gelinkte websites, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks aan Rentalia toe te schrijven is.

6. Verplichtingen van de gebruiker

Over het algemeen gaat de gebruiker ermee akkoord om zich te houden aan deze juridische kennisgeving en, in voorkomend geval, aan de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn, en de bijzondere waarschuwingen of gebruiksinstructies die erin zijn opgenomen of op de website en in apps worden vermeld, na te leven en altijd te handelen in overeenstemming met de wetgeving en de vereisten van goede trouw, met de nodige zorgvuldigheid voor de aard van de gebruikte dienst. De gebruiker houdt zich eraan de website en apps zodanig te gebruiken dat de normale werking van de dienst, de eigendommen of de rechten van Rentalia, zijn leveranciers, andere gebruikers of in het algemeen van een derde partij niet wordt voorkomen, verstoord of aangetast.

In het bijzonder en zonder enige beperking van de verplichting die de gebruiker in het algemeen aanvaardt in overeenstemming met het vorige gedeelte, gaat de gebruiker akkoord met het onderstaande, zowel bij het gebruik van de website en apps, als bij het verlenen van diensten: (i) Het indien nodig naar waarheid opgeven van uw gegevens en ze up-to-date houden; (ii) het niet plaatsen, opslaan of verspreiden van gegevens of inhoud die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend en xenofoob zijn, die aanzetten tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of in elke vorm die indruist tegen de moraliteit, openbare orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van derden en in het algemeen de geldende voorschriften. ; (iii) het niet plaatsen, opslaan of verspreiden van computerprogramma’s, gegevens, virussen, codes, hardware of telecommunicatieapparatuur of enig ander instrument of elektronisch of fysiek apparaat dat schade kan toebrengen aan de website en apps in alle diensten of aan de apparatuur, systemen of netwerken van Rentalia, gebruikers of in het algemeen een derde of op elke andere manier die deze kan wijzigen of de normale werking ervan kan verstoren; (iv) het op een geschikte manier opslaan van de ‘gebruikersnaam’ en het ‘wachtwoord’ dat door Rentalia aan de gebruikers wordt verstrekt als identificatiemiddel en enablers voor toegang tot de verschillende diensten die op de website en in de apps worden aangeboden en het zich ertoe verbinden om het gebruik niet af te staan aan derden of derden toegang ertoe te verlenen, waarbij de verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor de schade die kan voortvloeien uit hun oneigenlijk gebruik. De gebruiker gaat er ook mee akkoord om zo snel mogelijk het verlies of de diefstal van de ‘gebruikersnaam’ en het ‘wachtwoord’ en elk risico tot toegang tot deze door een derde, te melden aan Rentalia; (v) het niet uitvoeren van reclame-, promotie- of commerciële exploitatieactiviteiten via de website en apps door geen gebruik te maken van de inhoud en in het bijzonder van de via de website en apps verkregen informatie om advertenties te versturen, berichten te verzenden voor directe verkoop of andere commerciële doelen, noch om persoonsgegevens van derden te verzamelen of op te slaan; (vi) het niet gebruiken van valse identiteiten of het niet imiteren van andere personen bij het gebruik van de website en apps of een van de diensten van de website en apps, waaronder het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enige andere manier; (vii) het niet vernietigen, wijzigen, gebruiken, uitschakelen of beschadigen van gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van Rentalia, zijn leveranciers of derden; (vii) het niet plaatsen, opslaan of verspreiden van inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, industriële of bedrijfsgeheimen van derden of in het algemeen het plaatsen van enige inhoud waarvoor, in overeenstemming met de wetgeving, u niet het recht hebt om deze aan derden beschikbaar te stellen.

7. Communicaties

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden en bij elke communicatie tussen Rentalia en de gebruiker, moet de gebruiker Rentalia contacteren per post naar Rentalia, Plaza de las Cortes 2, 5ª – 28014 Madrid of per telefoon op het nummer (+34) 91 769 80 60 of per e-mail naar [email protected].

8. Wetgeving

Deze juridische kennisgeving is op alle gebieden onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Tambien pedes leer este artículo en Español English Deutsch Français Português Italiano

Updated on 13 februari, 2024

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support